We preach Christ crucified

വെളിപ്പാട് പുസ്തകം (പെര്‍ഗ്ഗമൊസ്‌ സഭ)

വെളിപ്പാട് പുസ്തകം (പെര്‍ഗ്ഗമൊസ്‌ സഭ) വെളിപ്പാട് പുസ്തകം (പെര്‍ഗ്ഗമൊസ്‌ സഭ)

Power Vision 5:30 AM