We preach Christ crucified

നിങ്ങൾ കാറ്റിലും കോളിലും പെട്ട് വലയുന്നവരാണോ?

നിങ്ങൾ കാറ്റിലും കോളിലും പെട്ട് വലയുന്നവരാണോ? നിങ്ങൾ കാറ്റിലും കോളിലും പെട്ട് വലയുന്നവരാണോ?

Power Vision 5:30 AM